Kancelaria świadczy obsługę prawną m. in. w zakresie:

  • prawo zobowiązań – przygotowywanie, negocjowanie oraz opiniowanie projektów umów, kontraktów, porozumień oraz ocena prawidłowości ich wykonania; wszelka pomoc w rozwiązywaniu sporów mogących wyniknąć z zawartych umów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji i postępowań sądowych i egzekucyjnych;
  • prawo gospodarcze/handlowe/korporacyjne – zakładanie spółek prawa handlowego, prowadzenie i nadzór postępowań rejestrowych, bieżąca obsługa prawna działalności spółek i organów korporacyjnych, zmiany kapitałowe, przekształcenia, upadłości, likwidacje; także wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania jednoosobowych przedsiębiorców, w szczególności rejestrowanie działalności, zmiana wpisów, zawieszanie prowadzenia działalności gosp., bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, w tym także spółdzielni;
  • prawo rodzinne – rozwody, separacje, wszelkie sprawy dotyczące stosunków majątkowych między małżonkami (podziały majątku, ustanawianie i znoszenie ustroju wspólności majątkowej, alimenty), wszelkie sprawy dotyczące stosunków pomiędzy rodzicami, a dziećmi – tj. uregulowanie kontaktów, władza rodzicielska, alimenty; pomoc w zakresie rozwiązywania sporów na tle rodzinnym, mediacje;
  • prawo spadkowe – pomoc prawna związana z uregulowaniem stosunków majątkowych zmarłego, w tym pomoc w przygotowaniu testamentu (dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców, z wykorzystaniem zapisu windykacyjnego), udział w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek; sprawy związane z wykonaniem lub unieważnieniem testamentu;
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – przygotowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy, rozwiązywanie sporów pracowniczych (pozasądowych i sądowych), opiniowanie i przygotowywanie kontraktów menadżerskich oraz umów o pracę, o dzieło, zlecenia; reprezentowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców; sprawy z zakresu rent, emerytur i odszkodowań z ZUS;
  • prawo ubezpieczeń – dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych od zakładów ubezpieczeń, w tym dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków komunikacyjnych; reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w sporach z poszkodowanymi;
  • prawo dot. nieruchomości – sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami, m.in. analiza stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, zasiedzenie; sprawy z zakresu prawa spółdzielczego i lokalowego (w tym obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości) oraz prawa budowlanego (obsługa inwestorów i wykonawców);
  • windykacja wierzytelności i postępowanie egzekucyjne – wystosowywanie wezwań do zapłaty, bezpośredni kontakt z dłużnikami, mediacje przesądowe, przeprowadzanie postępowania sądowego we wszystkich instancjach, wszczynanie i kontrolowanie postępowania egzekucyjnego;
  • inne sprawy – m. in. zakładanie fundacji, stowarzyszeń; sprawy z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, wizerunku i ochrony danych osobowych.

W ramach świadczonych usług prawniczych Kancelaria oferuje:   

  • konsultacje prawne – bieżące i długofalowe,
  • reprezentowanie Klientów w pozasądowych sporach, negocjacjach i mediacjach, w tym przygotowywanie niezbędnych pism,
  • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi sądami, urzędami, instytucjami, w tym przygotowywanie niezbędnych pism (pozwy, odpowiedzi na pozwy, wnioski, pisma w toku sprawy),

 

  • prowadzenie postępowań rejestrowych przedsiębiorców w KRS i EDG, w tym przygotowanie aktów założycielskich, aktów organów spółek, uaktualnianie wpisów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, wniosków, decyzji etc.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie inne formy współpracy, w zależności od konkretnych potrzeb Klientów. Prowadzimy także szkolenia z wielu dziedzin prawa, zarówno w zewnętrznych firmach szkoleniowych, ale także organizujemy wewnętrzne szkolenia u Klientów bądź w siedzibie Kancelarii.